FESTIWALKLUB LDDEGUSTACJESELEKCJEKONTAKT

Too much of anything is bad,
but too much good whiskey
is barely enough”

MARK TWAIN

Manners Maketh Man

REGULAMIN KLUBU LOŻA DŻENTELMENÓW”

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady obowiązujące w elitarnym ogólnopolskim Klubie​„Loża Dżentelmenów”.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Klub​„Loża Dżentelmenów” (dalej​„Klub” lub​„Loża Dżentelmenów”) działa na terenie całej Polski.

2. Siedziba Klubu mieści się w Piasecznie 05 – 502, ul. Lawendowa 4.

3. Organizatorem Klubu jest Artur Brzychcy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRZ ART Artur Brzychcy z siedzibą w Piasecznie (05 – 502), ul. Północna 6f, NIP 123 – 096 – 00 – 52, REGON 015152126 (dalej​„Organizator”).

4. Klub nie posiada osobowości prawnej. Jakiekolwiek zobowiązania i uprawnienia zaciągane i nabywane w związku z działalnością Klubu, zaciągane i nabywane są przez Organizatora i na jego rachunek.

5. Czas działalności Klubu jest nieokreślony.

6. Członkiem Klubu jest osoba fizyczna, która spełnia warunki i została przyjęta do Klubu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej​„Członek”).

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej pod adresem www​.loza​dzen​tel​me​now​.pl.

§ 2
Działalność Klubu

1. Celem działalności Klubu jest propagowanie i poszerzanie wiedzy na temat szlachetnych alkoholi (w szczególności Whisky) i tytoni oraz zasad ich degustacji.

2. Działalność Klubu polega w szczególności na:

a) organizacji lub współorganizacji spotkań i degustacji;

b) organizacji konkursów dla Członków Klubu (zasady konkursów określane są w odrębnych regulaminach poszczególnych konkursów);

c) organizacji wyjazdów związanych z poszerzaniem wiedzy i degustacją alkoholi szlachetnych i tytoni.

3. Klub jest organizatorem lub współorganizatorem spotkań biznesowych i towarzyskich, podczas których odbywają się prelekcje oraz degustacje szlachetnych napojów alkoholowych (w szczególności Whisky) oraz tytoni.

4. Klub współpracuje z innymi klubami biznesowymi promującymi elitarne marki tytoni, alkoholi, samochodów, ubrań, zegarków i biżuterii.

5. Klub współpracuje z wyselekcjonowanymi partnerami prowadzącymi na terenie całej Polski pijalnie oraz sklepy zajmujące się sprzedażą alkoholi szlachetnych (dalej​“Ambasady Loży Dżentelmenów”). Ambasady Loży Dżentelmenów są odrębnymi od Organizatora podmiotami, prowadzącymi działalność we własnym imieniu i na własny rachunek. 

6. Członkowie Klubu mogą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych lub współorganizowanych przez Klub.

7. Spotkania Klubowe odbywają się w szczególności w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Sopocie, Wrocławiu oraz tworzonych nowych Ambasadach Loży Dżentelmenów na terenie kraju.

8. Członkowie Klubu mogą uczestniczyć w organizowanych przez Klub konkursach. Konkursy organizowane są średnio raz w miesiącu. Nagrodami w konkursach są między innymi: butelki i gadżety związane z Whisky oraz inne produkty tematycznie związane z działalnością Klubu. Zasady konkursów określane są każdorazowo w odrębnych regulaminach poszczególnych konkursów. 

9. Członkowie Klubu mogą uczestniczyć w organizowanych przez Klub wyjazdach, mających na celu poszerzanie wiedzy i degustację alkoholi szlachetnych i tytoni, w tym w szczególności wyjazdów do destylarni Whisky zlokalizowanych w Szkocji.

10. Członkostwo w Klubie uprawnia do uzyskania rabatów na wybrane produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej przez Organizatora oraz partnerów Organizatora (Ambasady Loży Dżentelmenów), na zasadach wskazanych poniżej.

11. Członkowie Klubu na bieżąco są informowani o zasadach udzielania rabatów, o których mowa powyżej, oraz aktualnej liście Ambasad Loży Dżentelmenów, w których można nabyć produkty na promocyjnych warunkach.

§ 3
Członkostwo

1. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 21 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz cieszy się nienaganną opinią (potwierdzoną w rekomendacjach uzyskanych od co najmniej dwóch aktualnych Członków Klubu).

2. Zainteresowane członkostwem osoby składają oświadczenia o woli przystąpienia do Klubu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres ul. Lawendowa 4 05 – 502 Piaseczno lub mailowo (na adres klubld@​brzart.​pl).

3. Przyjęcie nowego Członka następuje decyzją Zarządu, po uzyskaniu rekomendacji od co najmniej dwóch aktualnych Członków Klubu.

4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Klubu staje się Członkiem Klubu po uzyskaniu pozytywnej decyzji Zarządu oraz dokonaniu wpłaty z tytułu rocznej opłaty członkowskiej, o której mowa w ustępie 7 poniżej.

5. Warunkiem przyjęcia do Klubu jest zaznajomienie się z treścią i akceptacja niniejszego Regulaminu.

6. Członek Klubu zobowiązany jest do etycznego zachowania zarówno na spotkaniach organizowanych przez Klub jak i wobec pozostałych Członków Klubu.

7. Członkostwo w Klubie związane jest z obowiązkiem uiszczania składek rocznych. Składka roczna obejmuje rok (12 miesięcy) licząc od miesiąca, w którym uczestnik został przyjęty do Klubu. Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 850 zł i jest płatna na wskazany rachunek bankowy Organizatora . Wysokość składki może ulec zmianie, w szczególności o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS.

8. Każda osoba przyjęta do Klubu otrzymuje kartę klubową Loży Dżentelmenów (posiadającą indywidualny numer), pin do klapy marynarki oraz inny gadżety (np. spinki do mankietów, akcesoria do degustacji whisky).

9. Ważna karta klubowa uprawnia w szczególności do:

a) uzyskiwania rabatów na produkty oferowane przez Organizatora oraz partnerów Organizatora (Ambasady Loży Dżentelmenów);

b) uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Klub;

c) uczestnictwa w elitarnych spotkaniach organizowanych lub współorganizowanych przez Klub.

10. Członkowie Klubu uczestniczą w spotkaniach organizowanych lub współorganizowanych przez Klub bezpłatnie (tj. bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat, tzw. Wejściówek).

11. Członkowie Klubu raz w roku kalendarzowym otrzymują specjalnie wyselekcjonowany gadżet związany z działalnością Klubu, np. akcesoria do degustacji whisky.

§4
Utrata statusu członka Klubu

1. Utrata statusu Członka Klubu następuje:

a) wypowiedzenia członkostwa przez Członka Klubu, na zasadach określonych w ustępie 2 poniżej;

b) decyzji Zarządu, w okolicznościach określonych w ustępie 3 poniżej;

c) skreślenia z listy Członków Klubu w związku z nieopłaceniem składki członkowskiej.

2. Członek Klubu może wypowiedzieć członkostwo w każdym dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia na piśmie na adres Lawendowa 4 05 – 502 Piaseczno lub mailowo na adres klubld@​brzart.​pl.

3. Decyzją Zarządu można usunąć członka Klubu, który:

a) postępuje nieetycznie w prowadzonym przez siebie biznesie;

b) postępuje nieetycznie wobec innych członków Klubu;

c) działa na szkodę Klubu lub w sposób naruszający lub grożący naruszeniem dobrego imienia Klubu;

d) narusza przepisy prawa. 

4. W przypadku utraty statusu Członka Klubu na skutek wypowiedzenia członkostwa przez Członka Klubu albo decyzji Zarządu, w okolicznościach określonych w ust. 3 powyżej, opłacona roczna składka członkowska podlega zwrotowi, w wysokości pomniejszonej o wartość przekazanych członkowi w danym roku gadżetów, o których mowa w § 3 ust. 9 oraz proporcjonalnie do liczby miesięcy w danym roku, w których dana osoba pozostawała Członkiem Klubu.

5. Opóźnienie w opłacie rocznej składki członkowskiej przekraczające okres dwóch miesięcy jest równoznaczne z utratą przynależności do Klubu i skreśleniem z listy Członków Klubu.

6. Osoba, która straciła status Członka Klubu traci wszelkie uprawnienia związane z członkostwem w Klubie, w tym w szczególności do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych lub współorganizowanych przez Klub oraz korzystania z rabatów dostępnych dla Członków Klubu.

7. Osoba, która straciła status uczestnika Klubu zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu Organizatorowi pinu oraz karty klubowej Loży Dżentelmenów.

§ 5
Prawo odstąpienia od umowy o członkostwo w Klubie

1. W przypadku, gdy umowa o członkostwo w Klubie (zawarta w trybie akceptacji niniejszego Regulaminu) została zawarta na odległość lub poza lokalem Klubu, Członkowi, który jest konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy o członkostwo w Klubie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów świadczenia spełnionego w chwili odstąpienia od umowy o członkostwo w Klubie.

2. Prawo, o którym mowa w ustępie 2 może zostać wykonane w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o członkostwo w Klubie poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy o członkostwo w Klubie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3. Organizator zwróci Członkowi niezwłocznie, nie później niż w terminie dni od dnia otrzymania oświadczenia Członka o odstąpieniu od umowy o członkostwo w Klubie, dokonaną przez Członka wpłatę z tytułu rocznej opłaty członkowskiej. Zwrot wpłaty nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Członek, chyba, że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Członek, który skorzysta z prawa odstąpienia od umowy o członkostwo w Klubie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, ma obowiązek zwrócić Organizatorowi (lub osobie przez niego upoważnionej) wszystkie rzeczy, które otrzymał w związku z zawarciem umowy o członkostwo w Klubie. Rzeczy te powinny zostać zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Członek odstąpił od umowy o członkostwo w Klubie, chyba że Organizator zaproponuje, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

§ 6
Struktura Klubu

1. Klub prowadzi Prezes Klubu Artur Bernard Brzychcy, który jest pomysłodawcą oraz założycielem Klubu.

2. Do składania oświadczeń (w tym do zaciągania zobowiązań) związanych z działalnością Klubu, uprawniony jest wyłącznie Prezes Klubu.

3. Prezes Klubu prowadzi działalność Klubu we współpracy z pozostałymi członkami Zarządu.

4. Prezes Klubu wraz z trzema pozostałymi członkami tworzą Zarząd Klubu.

5. Trzej pozostali członkowie Zarządu wybierani są przez Członków Klubu spośród Członków Klubu.

6. Trzej pozostali członkowie Zarządu wybierani są na wspólną, roczną kadencję.

7. W wyborach do Zarządu mogą brać udział i głosować wszyscy Członkowie Klubu. Wybory do Zarządu są tajne.

§ 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Członka Klubu jest Organizator.

2. Organizator przetwarza dane osobowe Inwestora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej​„RODO”).

3. Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących danych osobowych jest możliwy:

a) pisemnie – na adres: BRZ ART Artur Brzychcy, ul. Lawendowa 4, 05 – 502 Piaseczno, lub 

b) elektronicznie − na adres e-mail klubld@​brzart.​pl, lub

c) telefonicznie – pod numerem telefonu 793421141.

4. Dane osobowe Członka Klubu będą przetwarzane w celu: 

a) zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy Członkiem Klubu a Organizatorem w trybie akceptacji niniejszego Regulaminu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy o człon kostwo w Klubie, której Członek Klubu jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Członka Klubu przed zawarciem tej umowy;

b) marketingu produktów lub usług własnych Organizatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Członka Klubu zgody;

c) dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;

d) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Członkiem Klubu a Organizatorem – na podsta wie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

5. Podanie przez Inwestora danych osobowych w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Klubie (tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, nr telefonu) jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uzyskania członkostwa i uczestnictwa w Klubie (nie podanie danych skutkuje niemożliwością uzyskania członkostwa i uczestnictwa w Klubie).

6. Wobec Członka Klubu nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

7. Dane osobowe Członka Klubu mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Organizatora, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze, prawnicze, bankom.

8. Dane osobowe Członka Klubu mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

9. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych Członka Klubu do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe Członka Klubu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane, określonych w ustępie 4, bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. Później Organizator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.

11. Członkowi Klubu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

12. Członkowi Klubu przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Organizatora danych osobowych, które Członek Klubu dostarczył Organizatorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Członek Klubu może żądać od Organizatora przesłania tych danych innemu administratorowi.

13. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Członka Klubu jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, Członkowi Klubu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

14. W celu skorzystania z powyższych praw Członek Klubu powinien skontaktować się z Organizatorem, korzystając ze wskazanych w ustępie 3 danych kontaktowych.

Stopka
 1. REGULAMIN STRONY
  1. Aby dowiedzieć się więcej o polityce
   prywatności i plikach cookie: Polityka prywatności
    
 2. KONTAKT
  1. Artur Brzychcy
   +48 693463535 | brzart@​brzart.​pl
 3. ZNAJDZIESZ NAS
  1.    

design © szymonbartkowicz2021 © Loża Dżentelmenówwebsite © jjmh
FESTIWALKLUB LDDEGUSTACJEHOMESELEKCJEKONTAKT